Ec-Pec Alapítvány

Az árverésre bocsátott termék, szolgáltatás neve: “Ec-Pec, Bejöhetsz!” – Mikro-projekt a befogadó és sokszínű munkahelyért

Kikiáltási ár: 250.000 Ft

A projekt rövid bemutatása:
A vállalat részére 2 fő roma származású pedagógiai asszisztens kölcsönzése 1 hétre. A pedagógiai asszisztensek alkalmasak arra, hogy gyermekfelügyeletet biztosítsanak igény esetén napi 6 órában a szervezeti dolgozók gyermekei számára, napközi jelleggel – (pl. tanítási szünet, enyhe lefolyású betegség esetén, kisgyermekes szülők segítése) a vállalat területén létrehozott gyermekvigyázó sarokban.
VAGY

Emlékezetes családi nap szervezése gyermeknap alkalmából.  Ez az esemény a roma kultúra sokszínűségének jegyében kerül megrendezésre, melynek aktualitása, hogy 2008. „A kultúrák közötti párbeszéd európai éve”!

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: középvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A projekt célcsoportja magába foglalja a munkáltatói vállalat belső érintettjeinek mindegyikét, a szervezet egészét.

Hány főt érint a projekt: 100 fő

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:
A projekt közvetlenül kapcsolódik Ec-Pec Alapítvány nyertes EQUAL E/23-as „Esélynövelő roma koordinátorok képzése és foglalkoztatása”projektjéhez. A program keretében 30fő roma származású esélynövelő roma koordinátor közismereti és OKJ-s szakképzését és kétéves, általános iskolákban történő foglalkoztatását valósítottuk meg. A koordinátorok alkalmazásának célja, hogy az intézmények olyan szakszerű alkalmazottakat foglalkoztassanak, akik az intézmény és a pedagógusok képzett segítőtársaivá válnak a szülőkkel való jó kapcsolat és együttműködés kialakításában, a roma kultúra iskolai megismertetésében.

A projekt indokoltsága:
Több vállalat életében sokszor problémát jelent a kisgyermekes szülők alkalmazása, hisz sok esetben nem tudják megoldani a gyermekfelügyeletet, így gyakran indokolatlanul táppénzre, szabadságra kényszerülnek azok a munkatársak, akik nem tudják megoldani a gyermekfelügyeletet. Ezzel párhuzamosan a felkínált szolgáltatás elősegíti a roma munkavállalókkal szembeni előítéletek csökkentését.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:
A projekt közvetlenül és közvetetten is hozzájárul az esélyegyenlőség erősítéséhez. A program várt hatása, hogy a vállalat vezetői és dolgozói ráébrednek, hogy a roma munkaerő éppoly kiválónak és hasznosnak bizonyul, ha megfelelő képzettséggel bír, s a jól képzett roma fiatal tevékenységével közvetlenül hozzájárul a cég üzletei sikereihez, sőt olyan kulturális többletet hordoz, ami a növeli a vállalat sokszínűségét. A cigányságtól való elzárkózás feloldását a vállalat kultúráján belül nagyban segíti a példamutató roma személy jelenléte, aki nyíltan vállalja származását és megfelelő kvalitásokkal bír az adott pozíció betöltéséhez.

Származása miatt, a foglalkoztatási esélyegyenlőség szempontjából hátrányos helyzetű személy munkaerő-piaci integrációját is támogató program célja, hogy foglalkoztathatóságát készség- és képességfejlesztéssel javítsuk, növeljük elhelyezkedési esélyeit. A résztvevőnek a program megvalósulása jelentős tapasztalattöbbletet fog jelenteni. Ismeretei bővülnek, bepillanthat egy gazdasági szervezet működésébe, sőt szerves részévé válik.

Másfelől a vállalat áthidalja a kisgyermekes szülők felügyeleti problémáit, s a napközi sikeres működésével a jövőben elkerülhető a gyermektelen szülők pozitív diszkriminációja a kisgyermekesekkel szemben.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
Olyan többoldalú, jó gyakorlat jön létre, amely a versenytársak számára is példaértékű és követendő, illetve a fogyasztók és más érintettek számára is vonzóvá teszi a céget.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
Az esélyegyenlőségi gyakorlat érthetővé tételével, és olyan alkalmazható vállalásokkal melyek szervesen integrálhatók a vállalatok működésébe, hosszú távú változásokat idézhetünk elő a fenntartható fejlődés érdekében. A szociális igazságosság megteremtése a hosszú távú üzleti siker alapköve.

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:
Az Ec-Pec Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a Lépésről lépésre gyermekközpontú pedagógiai módszertani rendszert a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézményekben elterjessze. Hazánkban 200 iskolában,óvodában működik a program,évente kb. 500 fő pedagógust,szociális szférában dolgozó munkatársat képzünk. Missziónk szerint olyan átfogó programokat valósítunk meg, melyek a perifériára szorult társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítéséhez járulnak hozzá, elsősorban az oktatás, képzés területén. A társadalmi tudat formálásában projektjeinken keresztül is szerepet vállalunk. Alapítványunk teljes jogú tagja a Nemzetközi Lépésről lépésre Egyesületnek.

Jogi forma: közhasznú alapítvány
Adószám: 18690912-1-42
Honlap címe: www.ecpec.hu

Referencia lista:

Lépésről lépésre/a hátrányos helyzetű roma gyerekek lemorzsolódását és az integrációt támogató referenciaprojektek

A projekt támogatója: Open Society Institute – New York (OSI)

A program célja a szociálisan hátrányos helyzetű roma gyermekek esélyeinek növelése; a speciális iskolákban, illetve kis létszámú osztályokban tanuló diákok ún. normál osztályokba történő visszahelyezésének, eredményes továbbhaladásának elősegítése.

A programot a magyar kormány és az Európai Unió Bizottsága abból a célból indította, hogy elősegítse a magyarországi roma népesség társadalmi beilleszkedését. Kiemelt célkitűzés volt a roma fiatalok alap-, közép-, és felsőfokú oktatását és képzését, valamint piacképes szakmához jutásukat segíteni. Halmozottan hátrányos a szociális helyzetükből fakadó hátrányaikat mérsékelni.

A pályázat célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek három éves korban történő óvodába kerülését, óvodai pályafutásának sikerességét, valamint iskolai integrációját segítő pedagógiai programok fejlesztése, adaptálása és alkalmazása hat oktatási intézményben.

A Lépésről lépésre gyermekközpontú pedagógiai program széleskörű ismertetését, népszerűsítését célzó programok, 2003

Minőségi közoktatással a szegregáció ellen, 2003-2005

A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását, iskolai eredményességének javítását célzó képesség-kibontakoztató illetve integráció felkészítés intézményi megvalósítását támogató szakmai szolgáltató rendszer kialakítása és kipróbálása, 2005-2007

Előítélet-kezelő, Anti-diszkriminációs referenciaprojektek

Diszkriminációellenes képzési program, 2002-2003

A projekt célja a romák társadalmi integrációjának elősegítése, a diszkrimináció csökkentése, a romák és a közszolgáltatásokat nyújtó intézmények közötti együttműködés és kommunikáció fejlesztése, a jogvédelemmel foglalkozó munkatársak ismereteinek bővítése, valamint a konfliktuskezelés és megelőzés elsajátítása volt.

A Kanadai Nagykövetség támogatásával 2004 novemberében zártuk Kiskőrösön és Budapest VII. kerületében roma és nem roma szülők számára szervezett, az előítéletek kezelését célzó projektünket, melynek keretében az OSI (Open Society Institute) által kidolgozott előítélet-kezelő program szülői célcsoportra történő adaptációját, pilot-kurzus megtartását, valamint az oktatáspolitikai döntéshozók számára – az oktatási rendszerben az előítéletek kezelésének szükségességéről és lehetséges módjairól – ajánlások megfogalmazását végeztük.

Szakmai és civil összefogás az előítélet-mentes oktatási környezetért.
Mediációs műhelymunka és képzés a jó gyakorlatért, 2005-2006
A program célja volt, hogy az oktatási intézmények alapítványait hozzásegítse a civil szakmai egyesületekkel és alapítványokkal szoros együttműködésben az előítélet-mentes oktatási környezet tudatos kialakításához, és segítse az oktatási intézmények vezetőit integrációs célkitűzéseik megvalósításában.

„Roma és nem roma gyerekek hatékony együttnevelése”
Empirikus vizsgálaton alapuló policy/stratégiai javaslatok, 2005-2006
A Holland Nagykövetség MATRA-KAP Programján szerzett támogatás felhasználásával Alapítványunk két településen végzett esettanulmányszerű vizsgálatot, melynek fő célja a roma oktatásra vonatkozó helyzetfeltárás.

Működő közösségek – A társadalmi hálózatok és közösségek fejlesztése a szegénység és a kirekesztettség ellen, 2005-2007

A 2005-ben kezdődött 2 éves futamidejű projekt a társadalomból kirekesztett csoportok reintegrációjára összpontosít a szegénység és a kirekesztettség felszámolására irányuló törekvésekkel.

Foglalkoztatási referenciaprojektek

Esélynövelő roma iskolai koordinátorok képzése és foglalkoztatása, 2005-2007

» Vissza