Partners For Democratic Change Alapítvány

Az árverésre bocsátott termék neve: CSR – a hiteles társadalmi felelősségvállalás belülről kezdődik
Kikiáltási ár: 400.000 Ft

A projekt rövid bemutatása (Annak a terméknek vagy szolgáltatásnak a bemutatása, ami a liciten nyertes munkáltatói szervezetnél megvalósul):

A projekt célja: CSR stratégia előkészítés, CSR megvalósítását segítő ismeretek, módszerek és a hiteles társadalmi felelősségvállalás alapját képező vezetői kézségek fejlesztése, illetve egy belső és külső érintett elemzés készítése, melynek célja a vállalaton belüli már meglévő CSR kezdeményezések és igények feltárása, illetve a vállalat stakeholdereinek feltérképezése, a későbbi kapcsolatfelvétel céljából.

A projekt során megvalósuló tevékenységek részei:
1, CSR vezetői tréning, melynek témája a CSR mint vállalatvezetési irányzat, a belső és a külső CSR tevékenység hatása, illetve a különböző CSR módszerek alkalmazhatósága.

2, Külső és belső érintetti elemzés (módszere interjú, fókuszcsoportos vizsgálat), melynek eredménye egy vállalaton belüli CSR-re vonatkozó diagnózis, illetve egy külső érintetti lista.

3,Tanácsadás / Konzultáció három alkalommal.

A projekt beavatkozási területe: Egyéb, máshova nem sorolható az esélyegyenlőség megteremtését szolgáló terület

A projekt típusa: Vállalati CSR tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt: Közép vállalat
Vállalaton belüli célcsoport:
Felső és középvezetők – tréning
Pályakezdők, potenciális vezetők

A megvalósuló projekt időtartama: 4-6 hónap
Hány főt érint a projekt: 50

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez:

A projekt keretében egy rehabilitációval egybekötött munkaerőpiaci felkészítés valósult meg, amely gyakorlati és vezetői hatékonyságfejlesztő elemeket tartalmazott. A cél az intézményen belüli munkahatékonyság fokozása, a programban célcsoportként meghatározott mozgássérült munkavállalókkal kapcsolatos szemléletmód változtatása volt. Hosszútávon a rehabilitációban résztvevők munkavállalói hatékonyságának javulása várható.

A projekt indokoltsága:

A vállalatok tudatos, hosszútávon tervezett és stratégiai szinten is beépített társadalmi felelősségvállalásának fejlesztése területén a vezetői szemléletformálás elengedhetetlen. Egy vállalat CSR tevékenységét a szakértelem, a valódi ügyekre történő reflektálás mellett a vállalat saját belső működése hitelesíti – amennyiben működése során hozzájárul saját munkatársai esélyegyenlőségéhez és képes innovatív, kreatív és együttműködésen alapuló módszereket bevezetni

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre:

1. Vezetői módszertan bővülése – új, innovatív vezetési szemlélet és gyakorlat megismerése. A vállalatvezetés hozzáállása erősen meghatározza a társadalmi felelősségvállalás sikerességét és hatékonyságát. A tréning során mind a CSR ismeretek átadása mind a vezetői készségek fejlesztése hangsúlyos szerepet kap.
2. Vállalati együttműködés fejlődése – a tréning és a CSR mentén történő együttműködés új irányokat, fejlesztéseket és kreatív együttműködési formákat eredményez
3. A vállalati karrierutak esélyegyenlőség szempontjából történő feltérképezése, a hátrányos helyzetű csoportok meghatározása.
4. Karrier és vezetővé válás támogatásának új rendszere a cégen belül – a munkaerő kiválasztás, megtartás és motiválás új rendszerének kiépítése, egyben olyan módszertan elsajátítása, amely a vállalati kultúrát az együttműködés, a tudás átadás, valamint az eltérő csoportok értékeinek felismerése irányába mozdítja.
5. A CSR ismerete és a CSR iránti elkötelezettség növekedése a vállalat több szintjén.
6. Sztereotípiák lebontása – új típusú együttműködések mentén a gyakorlatban valósul meg a mentorrendszeren keresztül
7. Rugalmasság növekedése – a vállalat képessé válik a változások rugalmasabb kezelésére
8. Az egyéni és a közösségi érdekek kölcsönhatásba kerülnek, erősítik egymást
9. Elkötelezettség és közös felelősségérzet alakul ki – amelyet egy felelős vezetői magatartás is támogat

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:

Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységei:

A Partners Hungary Alapítvány missziója az együttműködés kultúrájának terjesztése. Tevékenységének öt stratégiai területe:

1. Mediáció és alternatív konfliktuskezelés
2. Roma integráció előmozdítása
3. Nemek esélyegyenlőségét elősegítő programok megvalósítása
4. Vállalatok társadalmi felelősségvállalásának előmozdítása
5. Szervezetfejlesztés, valamint és tréningek kidolgozása és megtartása

Jogi forma: Alapítvány
Adószám: 18068038-2-41
Honlap címe: www.partnershungary.hu

Referencia lista:
Delphi Calsonic Magyarország Balassagyarmat – CSR stratégia
Ericsson Kft – vezetői képzés
Gourmandise Kft
Oster Leasing Kft
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Civil szervezetek és önkormányzatok

» Vissza